گواهینامه ها

گواهینامه عضویت

گواهینامه عضویت در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینماه عضویت در انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

گواهی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه‌ای و زیست محیطی

گواهی عضویت
گواهی عضویت انجمن بتن ایران

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

گواهی تایید سوابق اجرایی

قرارداد همکاری با شرکت FARAONE ایتالیا

گواهی عضویت در انجمن در پنجره و نمای ایران

گواهی عضویت در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران(کارت بازرگانی)

گواهی صلاخیت ایمنی پیمانکاران

رضایتنامه ها