گواهینامه ها

گواهی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

گواهی صلاحیت پیمانکاری (رشته های ابنیه و راه و باند)

گواهی استاندارد مدیریت ایمنی بهداشت شغلی

گواهی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه‌ای و زیست محیطی

گواهی استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی

گواهی استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه

گواهی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

گواهی تایید سوابق اجرایی

قرارداد همکاری با شرکت FARAONE ایتالیا

گواهی عضویت در انجمن در پنجره و نمای ایران

گواهی عضویت در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران(کارت بازرگانی)

گواهی صلاخیت ایمنی پیمانکاران

رضایتنامه ها