پروژه های انجام شده

ترمینال جدید فرودگان گرگان

 • کارفرما: شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور
 • مشاور: مهندسین مشاور ایمن راه
 • پیمانکار مادر: شرکت ساختمانی بلند والاد
مشاهده تصاویر
 • کارفرما: اداره مهندسی ساختمان بانک پارسیان
 • مشاور: مهندسین مشاور آرکاندید
 • پیمانکار مادر: شرکت ساختمانی گوپله
مشاهده تصاویر

شعبه مرکزی بانک پارسیان

پروژه بیمارستان مهرگان کرمان

 • کارفرما: تعاونی خدمات درمانی مهرگان
 • مشاور: مهندسین مشاور روند
 • سیستم:نمای کرتین وال ، ورق کامپوزیت و هنریل شیشه
مشاهده تصاویر
 • کارفرما: اداره مهندسی ساختمان بانک پارسیان
 • مشاور: مهندسین مشاور آرکاندید
 • پیمانکار مادر: شرکت ساختمانی گوپله
مشاهده تصاویر

بیمارستان بازرگانان تهران

پروژه بیمارستان گلستان

 • کارفرما: تعاونی خدمات درمانی مهرگان
 • مشاور: مهندسین مشاور روند
 • سیستم:نمای کرتین وال ، ورق کامپوزیت و هنریل شیشه
مشاهده تصاویر
 • کارفرما: اداره مهندسی ساختمان بانک پارسیان
 • مشاور: مهندسین مشاور آرکاندید
 • پیمانکار مادر: شرکت ساختمانی گوپله
مشاهده تصاویر

پروژه ساختمانی هرمس قم

پروژه ساختمانی نارسیس

 • کارفرما: تعاونی خدمات درمانی مهرگان
 • مشاور: مهندسین مشاور روند
 • سیستم:نمای کرتین وال ، ورق کامپوزیت و هنریل شیشه
مشاهده تصاویر
 • کارفرما: اداره مهندسی ساختمان بانک پارسیان
 • مشاور: مهندسین مشاور آرکاندید
 • پیمانکار مادر: شرکت ساختمانی گوپله
مشاهده تصاویر

پروژه ساختمانی یاس

پروژه ساختمانی مدائن

 • کارفرما: تعاونی خدمات درمانی مهرگان
 • مشاور: مهندسین مشاور روند
 • سیستم:نمای کرتین وال ، ورق کامپوزیت و هنریل شیشه
مشاهده تصاویر